پايان نامه ارشد:رابطه خطرپذيري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني

قسمتی از متن پایان نامه :

اعمال كنترل بر ارزشها و تامين مالي:

سازمان هاي كارآفرين بر اين باورند كه كاركنانِ رو در رو با مشتريان, بايد از اختيارات لازم در مراحل تصميم گيري برخوردار باشند. در عين حال كه سازمان هم بايد كنترل دقيقي بر ارزشها و نحوه تامين مالي منابع اعمال كند. در واقع مديران كار آفرين به افراد آزادي عمل مي دهند تا آنچه را كه شايسته مي دانند به انجام رسانند.

2-3- گرايش به کارآفريني

گرايش به کارآفريني مفهوم و ساختاري در سطح شرکت است که ارتباط نزديکي با مديريت استراتژيک و فرايند تصميم گيري استراتژيک دارد. قبل از اينکه به تعريف گرايش به کارآفريني پرداخته شود ابتدا بايد تمايز بين گرايش به کارآفريني و کارآفريني را مشخص کرد. فعاليت و اقدام اصلي کارآفريني ورودي جديد است. ورودي جديد مي تواند با وارد شدن به بازارهاي جديد با کالا يا خدمات موجود تحقق يابد. ورودي جديد، ايده اصلي دربرگيرنده مفهوم کارآفريني است.

گرايش به کارآفريني به فرآيندها، رويه ها و فعاليت هاي تصميم گيري اطلاق مي شود که منجر به ورودي جديد مي شود. بنابراين گرايش به کارآفريني دربرگيرنده نيات و اهداف کارکردي تصميم گيرندگان کليدي در يک فرايند زايشي و پويا است که ناظر بر ايجاد سرمايه جديد است.

منظور از ورودي جديد چيست؟ ورودي جديد به فعاليت هايي اطلاق مي شود که مکن است توسط يک فرد، يک شرکت کوچک يا واحد کسب و کار استراتژيک يک شرکت بزرگ آغاز و به راه انداخته شود (لامپکين و دس،1996).

به فرآيندها، رويه ها و فعاليت هاي تصميم گيري که ورودي جديد ايجاد مي کنند گرايش به کارآفريني گفته مي شود.اين تعريف از ديدگاه انتخاب استراتژيک برگرفته شده است که فرصت هاي ورودي جديد را که موفقيت آميز هستند را با وضع “قانون هدفمند”[1] ارزيابي مي کند (وندويو و پول[2]، 1995).

بنابراين گرايش به کارآفريني دربرگيرنده تعاملات و فعاليت هاي کارکردي بازيگران کليدي در يک فرايند زايشي و پويا است که ناظر بر ايجاد سرمايه گذاري جديد است.

شرکت هايي که خواهان بکارگيري کارآفريني شرکتي موفق هستند بايد گرايش به کارآفريني داشته باشند.گرايش به کارآفريني نشان دهنده يک چارچوب ذهني و ديدگاهي در مورد کارآفريني است که در فرآيندهاي مستمر شرکت و فرهنگ سازماني منعکس شده است (کاون و اسليون[3]،1991). بسياري از شرکت هاي جوان که ميزان رشد بالايي دارند بسياري از موفقيت هايشان را به گرايش به کارآفريني نسبت مي دهند (لامپکين و دس،2005).

[1]-purposeful enactmant

[2]– Van de Veu& Poole

[3]– Covin &Slevin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلي:

تعيين رابطه کارآفريني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعي:

1- تعيين رابطه توفيق طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

2- تعيين رابطه کانون کنترل دروني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

3- تعيين رابطه خطرپذيري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

4- تعيين رابطه تحمل ابهام بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

5- تعيين رابطه سلاست فکري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

6- تعيين رابطه روياپردازي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

7- تعيين رابطه عمل گرايي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

8- تعيين رابطه چالش طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

 

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.