تعیین سيستم پاداش و بهره وري كارشناسان فني -دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

قسمتی از متن پایان نامه :

علل تفاوت ميزان بهره وري در کشورهاي مختلف

کشورهاي غني تر در افزايش ظرفيت توليدي و سطح بهره برداري خود به مراتب بيش از کشورهاي فقير موفق بوده اند. به بيان ديگر همگام با پيشرفت زمان شکاف ميان کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از نظر ميزان بهره وري عميقتر مي شود. « فابر يکانت »[1] خاطر نشان مي سازد اختلافي که از نظر ميزان سرانه ساعات کار ميان کشورها وجود دارد. در مقايسه با اختلاف موجود در زمينه «توليد سرانه» ناچيز مي باشد و اختلاف مشهود در ميزان توليد سرانه کشورهاي مختلف عمدتاً متاثر از تفاوتهاي موجود در ميزان بهره وري است.

جدول 2-1) جدول تفاوت آهنگ رشد بهره وري بين چند کشورنيروي انساني يکي از مهمترين عوامل موثر در افزايش بهره وري است. حال در ممالک آسيايي از نظر کميت نيروي کار هيچ گونه مضيقه اي وجود ندارد. بنابراين علت عدم قابليت اين ملل در به کار گرفتن اين منبع مهم به نحوي موثر و مفيد چيست؟ علت اصلي قلّت قدرت توليد نيروي کار در کشورهاي آسيايي ، وجود کارگر غيرماهر به تعداد بسيار زياد و کمبود شديد کارگر تعليم ديده و ورزيده مي باشد. هنگامي که نيروي کار غيرماهر به درجات بيش ار ميزان احتياج باشد ، عرضه نيروي کار عملاً غير مولد سخت فزوني مي يابد. متوسط دريافتي عامل کار (دستمزد) شديداً افت مي نمايد و بهره وري به صورتي چشمگير تنزل مي کند. « شرايط اقليمي » اثري عظيم به بهره وري دارد و يافته ها تائيد مي کنند که در مناطق معتدله نسبت به مناطق استوايي و گرم نه تنها به بهره وري بالاتر مي توان نائل آمد بلکه آهنگ رشد بهره وري نيز در مناطق معتدل از شتابي به مراتب بيشتر برخوردار است. در ميان ملل آسيايي ژاپن از موقعيتي استثنايي برخوردار مي باشد. « راماچاندران »[2] بالا بودن سطح بهره وري در ژاپن را معلول علل زير مي داند: (ابطحي و کاظمي ، 1375 ، ص127)

1 – تعليم و تربيت در ژاپن سابقه طولاني دارد.

2 – تعليمات فني در مدارس حرفه اي از موقعيتي شامخ در سيستم آموزشي برخوردار است و به اين مناسبت کمبود کارگر ماهر مورد نمي يابد.

3 – برخلاف بسياري از کشورهاي اسلامي آسيا که در آنها مشارکت موثر نيمي از نيروي کار در فعاليتهاي توليدي عملاً ممنوع است ، در ژاپن از زنان در فعاليتهاي توليدي بسيار زياد و سودمندانه استفاده به عمل مي آيد.

4 – روابط کارگر و کارفرما بر اساس اصول صحيح روابط صنعتي استوار است و کارگران در جريان اخذ تصميم عملاً و فعالانه مشارکت دارند.

5 – سرمايه هاي نسبتاً هنگفت در تعليم مديريت به کار گرفته شده است.

6 – جلب سرمايه هاي خارجي پس از جنگ جهاني دوم و استفاده از آن در فعاليتهاي توليدي امکان جايگزيني عامل سرمايه را فراهم ساخته و اتخاذ روشهاي صرفه جويي در نيروي کار را ممکن کرده است.

7 – توليد به مقياس وسيع و با توجه به حداکثر ظرفيت واحدهاي صنعتي صورت مي پذيرد.

8 – به جاي کشاورزي بر صنعت که داراي بازده بيشتري مي باشد تاکيد مي شود و درجه تنوع توليد و گوناگون‌سازي در صنايع بالاست.

شرايط خاص اقليمي ، اتکا به کشاورزي سنتي ، فقدان توانايي براي تجهيز منابع مالي کافي براي سرمايه گذاري ، ساخت و بافت فرهنگي جامعه و باورها و اعتقادات اجتماعي ، نظام حاکم اجتماعي و سياسي و اقتصادي ، جنگ و کشمکشهاي داخلي در برخي کشورها ، همه و همه باعث افت بهره وري و وجود تفاوت در ميزان بهره وري در کشورهاي مختلف است. همچنين در پاره اي موارد اختلاف کشورها را از نظر ميزان بهره وري مي توان معلول شرايط بازرگاني و چگونگي روابط اقتصادي بين المللي آن کشورها دانست (ابطحي و کاظمي ، 1375)

[1] – Fabracant.

[2] – RAMACHANDRAN.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقيق

سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از :” عوامل تاثيرگذار بر بهره وري كارشناسان فني دهياريها کدامند و ميزان تاثير هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقيق

1-10-1 هدف اصلي

تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر بهره وري كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان مي باشد.

1-10-2 هدف فرعي

اولويت بندي عوامل شناسايي شده و ارائه مدل

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.