پايان نامه ارشد:شناسایی ساختار سازماني و بهره وري كارشناسان فني دهياريها

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

قسمتی از متن پایان نامه :

فرهنگ سازماني کارآمد

سازماني قادر است در دنياي پر رقابت امروز سطح بهروري خود را در حد بهينه حفظ کند که از فرهنگ سازماني کارآمد و بالنده برخوردار باشد. مديران سازمانهاي کارآمد بخش قابل توجهي از بودجه‌هاي آموزشي را صرف شناخت و بهبود فرهنگ سازمان محل کار خود مي‌کنند(ساعتچي،1377، ص 109).

2-2-14-5 تأمين بهداشت رواني در کار

افرادي در کار خود موفق هستند که گرفتار پريشاني رواني نباشند، دچار اختلال رفتاري نشده باشند و ميل و علاقۀ کارکرد در آنان زياد باشد. اختصاص بودجه، صرف هزينه و تشکيل دوره‌هاي آموزشي مناسب در اين زمينه‌ها مي‌تواند بهره‌وري نيروي انساني هر سازمان را افزايش دهد و در سطح بهينه حفظ کند(ساعتچي،1377، ص 109).

2-2-14-6 سوانح و حوادث در کار

مراجعه به آمارهاي مربوط به سوانح و حوادث در محيط کار ورشن مي‌سازد که اغلب سازمانها در هر سال بخشي از سرمايۀ مادي و انساني خود را به دليل آتش سوزي، سوانح و حوادث در کار از دست مي‌دهند و بنابراين بهره‌وري اين سازمانها کاهش پيدا مي‌کند(ساعتچي،1377، ص 110).


 

2-2-15  عوامل برون سازماني

اوضاع سياسي کشور، خانوادۀ کارکنان، فرهنگ مردم، سوابق تاريخي کشور، موقعيت جغرافيايي کشور و سازمان و دخالت احزاب در مديريت سازمانها، اوضاع اقتصادي کشور، وضعيت رواني مردم (سطح بهداشت رواني جامعه) ميزان دسترسي مديران به اطلاعات مورد نياز، ميزان بکارگيري نيروهاي متخصص در سازمانها يا در جامعه و حضور متخصصان در کشور از عوامل برون سازماني هستند که بر بهره‌وري تأثير دارند.

2-2-16 راههاي افزايش سطح بهره وري سازمان

بهبود و ارتقاء بهره وري به تلاش برنامه ريزي شده همه جانبه نياز دارد و از طريق به کارگيري معيارهاي گوناگون بهره وري در عمل شروع مي شود. در پاره اي موارد ممکن است رسيدن به منافع حاصل از بهره وري چندين سال به طول انجامد و بنابراين سازمانها نبايد در مراحل اوليه تجربه خود در برنامه هاي بهبود بهره وري مايوس شوند. نظارت دقيق ، بازنگري و اقدامات اصلاحي ، برنامه هاي بهبود بهره وري را در مسير صحيح خود قرار خواهد داد. در برنامه ريزي براي بهبود بهره وري در بدو امر لازم است علل پايين بودن بهره وري در سازمانها شناخته شوند. وقتي اين علل تشخيص داده شد ، برنامه هاي بهبود بهره وري طراحي مي شود. برنامه ريزي براي بهبود بهره وري شامل تغييرات در روشهاي انگيزشي کارکنان و بهبود شرايط کار ، بهبود نظامها ، دستورالعملها ، روشها ، تکنولوژي و… است (ابطحي و کاظمي ، 1375 ، ص 109).

2-2-16-1 بهبود کيفي عامل کار

نيروي انساني مهمترين عامل در بهبود بهره وري است. در اينجا به نکاتي اشاره مي شود که کارکنان با بکارگيري آنها مي توانند بهره وري خود را بهبود بخشند.

  • نگرشهاي مثبت کاري ، همچون داشتن غرور در کار وميل و شوق براي پيشرفت مستمر
  • ارتقاي مهارتها و کسب مهارتهاي جديد از طريق آموزش
  • کمک به همکاران در مواقع لزوم و اجراي کارها به صورت گروهي
  • مشارکت در برنامه هاي بهبود بهره وري همچون« گروههاي کنترل کيفي »[1] طرح پيشنهادها
  • اجراي درست کار از همان بار اول

[1] – Quality control circles (Qcc )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقيق

سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از :” عوامل تاثيرگذار بر بهره وري كارشناسان فني دهياريها کدامند و ميزان تاثير هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقيق

1-10-1 هدف اصلي

تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر بهره وري كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان مي باشد.

1-10-2 هدف فرعي

اولويت بندي عوامل شناسايي شده و ارائه مدل

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.