پايان نامه مديريت: حجم معاملات فوق العاده بر بازدهی غیر عادی سهام

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي روش حادثه سنجي با تمرکز بر اعلام اخبار مربوط به DPS و EPS

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه:

تجزیه و تحلیل داده‌ها به معنای استخراج اطلاعات و نتایج واقعی از داده‌های بدست آمده به منظور کسب نتایجی معقول به منظور استفاده از آنها در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد. در این بخش داده‌های جمع‌آوری شده دسته بندی و سپس پردازش می‌شوند تا بتوان در پی تجزیه و تحلیل این داده‌های پردازش شده به آزمون فرضیه‌های تحقیق پرداخت.

در این تحقیق پس از جمع‌آوری داده‌های متغیرها، از اطلاعات 42 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت‌هاي مختلف استفاده شده است شایان ذکر است که این 42 شرکت در بازه زمانی ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1390 به مدت 7 سال مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهایی مانند Excel ، Eviews6 و روش‌های آماری چون آمار توصیفی، استفاده می‌شود.

در فصل قبل به تفصیل در خصوص قلمرو تحقیق ( کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 06/01/ 1384تا 29/12/1390)، نمونه و جامعه آماری تحقیق و روش تحقیق بحث گردید، در مبحث متدولوژی تحقیق ابتدای امر مقرر گردید برای تعیین روز حادثه، حجم معامله غیر عادی نرمال به دست آید، سپس حجم معامله فوق‌العاده را به دست آورده که مشخص کننده روز حادثه می‌باشد، در مرحله بعد بازده غیرطبیعی محاسبه شود. پس از محاسبه بازده غیر طبیعی مقرر گردید 5 روز قبل از حادثه و 10 روز بعد از حادثه به منظور بررسی سوال تحقیق آزمون گردد.

4-2) توصیف اطلاعات:

4-2-1) جداول کمیت های آماری :

در اين بخش كميت‌هاي آماري متغيرهاي تحقيق بيان مي‌شود. اين كميت‌ها شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، چارک های اول و سوم، حداقل و حداکثر مي‌باشد. در این پژوهش پس از غربال كردن شرکتها، تعداد 42 شرکت[1] که اطلاعات بازده غیر طبیعی آنها به طور کامل وجود داشت [2] جهت آزمون فرضیه انتخاب گردید .

جدول4-1: جدول کمیت های آماری بازده غیرعادی روز

[1] . پیوست شماره 1

[2] . پیوست شماره 2

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف تحقيق:

بررسی رابطه حجم معاملات، تغییر قیمت و بازده سهام از موضوعاتی است که از سال 1959 میلادی تاکنون مورد توجه محققان مالی و اقتصادی قرار داشته است. بورس اوراق بهادار تهران و بازار سرمایه در ایران بازار جوانی است، اما گاهی دیده شده که بسیاری از معامله‌گران جزء در بازار سرمایه از حرکات حجم معاملات و یا تغییرات قیمت برای تصمیمات آنی و کوتاه مدت خود چشم‌پوشی نمی‌کنند و تغییرات قیمت و حجم معاملات را ناشی از اخبار و اطلاعاتی می‌دانند که ممکن است به گوش آنها نرسیده باشد.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی رابطه حجم معاملات با قیمت و بازده سهام می‌باشد. در واقع در این تحقیق محتوای اطلاعاتی حجم معاملات در یک دوره 7 ساله از ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1390 مورد بررسی قرار داده تا از طریق بالاترین حجم معاملات غیر طبیعی به بازده غیرطبیعی سهام دست پیدا نمود در نتیجه راهکاری برای سرمایه‌گذاران ارائه کرد.

 

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.